Algemene Leden Vergadering 2021


Door de coronapandemie is het niet mogelijk om fysiek samen te komen. De coronaspoedwet
maakt het mogelijk om de algemene ledenvergadering als alternatief via internet te organiseren.
Net als vele andere verenigingen maken wij van die mogelijkheid gebruik.
De uitgewerkte agendapunten zijn op 10 mei aan de leden toegezonden. Gedurende 14 dagen
is het mogelijk te reageren. Net als op de fysieke vergadering heeft de voorzitter die reacties
beantwoordt.

 1. Opening en vaststellen agenda
  In de toegezonden stukken is door de voorzitter het gebruikelijke openingswoord opgenomen.
  De agenda wordt conform voorliggend vastgesteld.
 2. Ingekomen en verzonden stukken
  < Cor Vermeulen heeft laten weten niet aan de vergadering deel te nemen.
  < Aan de leden verzonden: stukken voor de jaarvergadering, t.w. notulen van de Algemene
  Ledenvergadering van 2020, uitnodiging/agenda, uitgewerkte agenda, jaarverslag
  2020, financiële stukken.
  < De beantwoording van de opmerkingen/vragen zijn aan de leden toegezonden. De tekst
  hiervan vindt men in het stuk SGD alv opmerkingen.pdf
  < Na afloop van de vergadering is opnieuw een schrijven van Cor Vermeulen ontvangen.
  U vindt het hierbij gevoegd.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020
  De notulen zijn voorafgaande aan de vergadering aan de leden toegezonden.
  De notulen worden goedgekeurd.
 4. Jaarverslag 2020
  Door corona hebben er weinig activiteiten plaatsgevonden, maar gelukkig beschikten we wel
  over digitale mogelijkheden. Op deze manier werd de boel zo goed mogelijk bij elkaar gehouden.
  Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
 5. Financieel verslag penningmeester
  In het bestuur ontbreekt nog steeds een penningmeester. Jan de Graaf heeft volgens belofte de
  boekhouding van de vereniging bijgehouden en aan de hand daarvan een financieel overzicht
  gemaakt met de uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar. De verantwoording hiervoor
  ligt bij het bestuur.
  Het financieel overzicht is met de agenda meegezonden en in de uitgewerkte agenda is een
  toelichting gegeven.
  Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen.
 6. Verslag kascommissie, decharge bestuur en benoeming nieuwe kascommissie
  Jan Smeets heeft als bestuurslid contact gehad met de kascommissie en hen in de gelegenheid
  gesteld om de stukken in te zien. In de kascommissie hebben zitting Ben Kleinjan (2e jaar) en
  Ria Wemelsfelder (1e jaar). Beiden hebben hun bevindingen vermeld en zijn akkoord met het
  financieel verslag.
  In de verklaring van de kascommissie is een onvolkomenheid geslopen, waar we op gewezen
  worden. Er wordt gesproken van een contributiekorting voor 2020. Hier is geen sprake van. Iedereen heeft voor 2020 het volle bedrag betaald. Voor de duidelijkheid: de verklaring betreft het jaar 2020. Bedoeld wordt de compensatie vanwege de coronatijd. De mag verrekend worden met de contributie van 2021.
  We danken de kascommissie voor hun werkzaamheden. Het bestuur wordt decharge verleend. In de kascommissie van 2021 hebben zitting Ria Wemelsfelder (2e jaar), Thijs Volker (1e jaar) en Ruud Meyer (reservelid).
 1. Verkiezing bestuursleden
  Volgens artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement is voorzitter Chris Schepers aan de beurt
  om af te treden. Hij stelt zich herkiesbaar. Daar er geen tegenkandidaten zijn wordt hij van
  rechtswege herkozen.
  Voor de openstaande post van penningmeester heeft zich geen kandidaat gemeld.
 2. Begroting
  Het bestuur heeft naar beste weten een begroting opgesteld voor het lopende jaar. De opzet
  hiervoor is door Jan Smeets gemaakt. Een toelichting is in de uitgewerkte agenda gegeven.
 3. Contributie 2022
  De contributie en donatie blijven ongewijzigd.
 4. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
  De wet is per 1 juli van toepassing. Zie hiervoor ook de reactie van Jaap Huisman. Het heeft
  dus geen invloed op de statuten. We bekijken voor de duidelijkheid nog even kritisch wat de
  gevolgen wel zijn.
 5. Rondvraag
  Alle opmerkingen/vragen zijn jullie reeds toegezonden.
  De nagekomen brief van Cor vinden jullie bij deze notulen.

  Joke de Graaf-de Rover,
  secretaris SGD