Algemene Leden Vergadering 2022


Dinsdag 22 maart 2022.
Algemene Ledenvergadering, 20:00 uur in het Rode Kruisgebouw te Dordrecht

Agenda (klik voor download, pdf)

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen en verzonden stukken
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 – 24 mei 2021
 4. Jaarverslagen SGD 2021
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissie, décharge bestuur en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Aanpassing wedstrijdreglementen
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Begroting
 10. Samenstellen programmacommissie
 11. Contributie 2023
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting op de agenda:

Ad 3            Deze notulen zijn kort na de vergadering aan de leden toegestuurd. Degenen die prijs stellen op nieuwe afschriften kunnen dit aan de secretaris doorgeven.

Ad 4            De jaarverslagen worden voorafgaande aan de vergadering aan de leden toegezonden.

Ad 5 en 9    De financiële stukken worden voorafgaande aan de vergadering aan de leden toegezonden.

Ad 7            De reglementen met de voorgestelde aanpassingen worden voorafgaande aan de vergadering aan de leden toegezonden.

Ad 8            Volgens artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement zijn secretaris Joke de Graaf- de Rover en bestuurslid Bas de Ruiter aan de beurt om af te treden. Bas stelt zich herkiesbaar. Joke stelt zich niet herkiesbaar voor de nieuwe periode.
Kandidaten voor penningmeester, secretaris of bestuurslid kunnen zich opgeven bij het secretariaat.

Ad 10          Het bestuur wil komen tot het samenstellen van een programmacommissie. Zolang de SGD bestaat, heeft deze taak bij het bestuur gelegen, waar ze naar het gevoel van het bestuur niet thuishoort.

Ad 11          Het bestuur stelt voor de contributie en donatie voor 2023 ongewijzigd te laten.